Rada Programu Restytucji Sokoła Wędrownego (Falco peregrinus peregrinus) w Polsce

Administrator

Program Restytucji Populacji Sokoła Wędrownego został zatwierdzony przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Dla koordynacji działań w ramach Programu została powołana Rada Programu Restytucji Sokoła Wędrownego (Falco peregrinus peregrinus) w Polsce, w skład której wchodzą:  

 • po jednym przedstawicielu z każdej instytucji - sygnatariuszy porozumienia o realizacji Programu, a więc z Polskiego Związku Łowieckiego, Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i Fundacji "Aktywna Ochrona Ptaków Ginących" we Włocławku,
 • kierownicy lub właściciele ośrodków prowadzących hodowlę sokołów wędrownych,
 • przedstawiciel Zarządu Krajowego Klubu Sokolników i Ochrony Ptaków Drapieżnych "Gniazdo Sokolników" PZŁ,
 • zaproszeni przez Radę przedstawiciele instytucji naukowych, finansujących "Program ...", organizacji społecznych działających w sferze ochrony przyrody, ornitologii, eksperci, itp.
Do zadań Rady Programu należy miedzy innymi: 
 • określanie zasad przeprowadzania reintrodukcji,
 • opiniowanie wniosków o finansowanie poszczególnych ośrodków hodowli sokoła i akcji reintrodukcji,
 • udzielanie pomocy organizacyjnej nowo powstającym ośrodkom hodowli sokoła,
 • utrzymywanie roboczych kontaktów z władzami ochrony przyrody, administracją rządową, samorządową i Lasów Państwowych oraz instytucjami wspierającymi "Program...",
 • składanie sprawozdań i planów przewidzianych w "Programie...",
 • utrzymywanie kontaktu roboczego z zagranicznymi organizacjami realizującymi programy reintrodukcji sokoła wędrownego,
 • podejmowanie decyzji porządkowo-organizacyjnych, wydawanie instrukcji dla realizujących "Program...", itp,
 • podejmowanie starań za pośrednictwem organizacji społecznych lub instytucji o uzyskiwanie środków finansowych na realizację Programu,
 • prowadzenie szerokiej działalności informacyjnej w zakresie celów, zadań i stopnia realizacji Programu,
 • współorganizowanie z organizacjami społecznymi lub instytucjami wymiany doświadczeń w zakresie realizacji Programu..." (sympozja, sesje, konferencje, itp),
 • dokonywanie zmian treści Programu za zgodą stron porozumienia i akceptacją Głównego Konserwatora Przyrody.

Wszelkie decyzje Rada Programu podejmuje na zasadzie bezwzględnej większości głosów, a swoje posiedzenia zwoływane przez przewodniczącego odbywa w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz w roku. Organem wykonawczym Rady jest jej przewodniczący i sekretarz.

Pierwsze posiedzenie Rada Programu odbyła w 1993 roku we Włocławku, natomiast kolejne w latach 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 i 2005 w Warszawie, natmiast w 2002 i 2006 roku w Czempiniu. Posiedzenia odbywają się na koszt członków Rady (delegacje) i Polskiego Związku Łowieckiego (koszty administracyjne, lokalowe i organizacyjne). Corocznie na podstawie sprawozdań poszczególnych ośrodków hodowli sokoła sporządzane jest zbiorcze, krajowe sprawozdanie w zakresie wyników osiąganych w:

 • hodowlach zamkniętych
 • reintrodukcji
 • kontroli w środowisku naturalnym
 • finansowaniu całości przedsięwzięcia
 • oraz plany na następny rok

Dokumenty te przekazywane są do Ministerstwa Środowiska jako, z jednej strony rozliczenie roku mijającego, a z drugiej strony jako wniosek o wyrażenie zgody na konkretne reintrodukcje w roku następnym.

Aktualny skład osobowy Rady Programu przedstawia się następująco:

 • Grzegorz Wiśniewski (jako przedstawiciel PZŁ) - Przewodniczący Rady,
 • mgr Janusz Sielicki (jako przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół", poprzednio przedstawiciel Fundacji "A.O.P.G.") - Sekretarz Rady do 1996 roku,
 • mgr inż. Sławomir Sielicki (jako prowadzący hodowlę we Włocławku) - Sekretarz Rady od 1996 roku,
 • mgr inż. Maria Balakowicz (jako przedstawiciel UW w Bydgoszczy, poprzednio UW we Włocławku) - Członek Rady,
 • dr Bożena Kotońska (jako przedstawiciel UW w Krakowie) - Członek Rady,
 • prof.dr hab. Zygmunt Pielowski (jako kierownik hodowli w Czempiniu w latach 1993-1995, oraz jako kierownik hodowli w Szczecinku od 1996 roku) - Członek Rady,
 • dr hab. Zbigniew Bonczar (jako kierownik hodowli w Krakowie) - Członek Rady,
 • dr Günther Trommer (jako właściciel hodowli w Lasocicach) - Członek Rady,
 • mgr Łukasz Rejt (jako przedstawiciel Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie od 2000) - Członek Rady,
 • Henryk Mąka (jako kierownik hodowli w Czempiniu od 1995 roku) - Członek Rady,
 • Grzegorz Dzik (jako przedstawiciel Krajowego Klubu Sokolników i Ochrony Ptaków Drapieżnych "Gniazdo Sokolników" PZŁ od 2001 roku) - Członek Rady,
 • dr Tadeusz Mizera (jako przedstawiciel Akademii Rolniczej w Poznaniu od 1999 roku) - Członek Rady
 • mgr inż. Mariusz Nowogrodzki (jako przedstawiciel Polskiego Zakonu Sokolników od 2004 roku) - Członek Rady

Poza wymienionym składem, w posiedzeniach Rady udział biorą jako goście zaproszeni przedstawiciele Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarządu Głównego PZŁ, Zarządu Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego, Zarządu Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu, wojewódzcy konserwatorzy przyrody, itp., w zależności od tematyki rozpatrywanej podczas posiedzenia. Na uwagę zasługuje również fakt, że członkowie Rady Programu swoją pracę wykonują wyłącznie społecznie, wykazując przy tym olbrzymie zaangażowanie i poświęcenie.

W ramach Rady Programu praktyczną hodowlę i reintrodukcję prowadzą poszczególne ośrodki hodowli sokoła wędrownego. Są to następujące ośrodki wg daty powstania:

 • Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu

 • Ośrodek Rehabilitacji i Hodowli Ptaków Chronionych we Włocławku Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu

 • Akademia Rolnicza w Krakowie

 • Prywatna hodowla dr Günthera Trommera w Lasocicach

 • Nadleśnictwo Szczecinek


Sekretariat Rady Programu prowadzony jest przez:
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego,
ul: Związków Zawodowych 18 A
87-800 Włocławek
tel/fax: 54 411-17-81